4º ESO

CURSO 2018-19

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 • Bioloxía y Xeoloxía. . Editorial SM . ISBN: 978-84-985-4611-8          

FÍSICA E QUÍMICA:

 • Non se emprega libro de texto               

MATEMÁTICAS (Opcional, só para consulta e ampliación:

 • Matemáticas aplicadas a las enseñanzas académicas SM. ISBN: 978-84-675-8693-0  
 • Calculadora científica básica

INGLÉS:

 • Non hai libro de texto

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura. Ed. Anaya ISBN: 978-84-698-1251-8                

XEOGRAFÍA E HISTORIA:

 • XH -4 Xeografía e Historia . Edt.Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3634-6                 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

 • Calquer manual de 4º ESO (Sen especificar)       

 FRANCÉS (só aqueles alumnos que elixan a optativa de francés):

 • Non se utilizará nin libro de texto nin caderno de traballo.

 LATÍN:

 • Non hai libro de texto.

 TIC (Optativa):

 • Non se utilizará libro de texto. É necesario dispor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.

 ECONOMÍA:

 • Economía. Autor: Andrés Cabrera Ed. SM ISBN: 978-84-675-8691-6.