Inscripción actividades

Datos do alumno

Datos do pai/nai/titor

Actividades

Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado
Borrar actividades seleccionadas

Comedor

O comedor inclúe o coidado dos nenos/as ata as 16:00 horas. Todos aqueles que se queden no centro entre as 16:00 e as 17:30 deberán estar apuntados a algunha actividade ou a estudio.

Para que calquera das actividades se leve a cabo será preciso que haxa un mínimo e un máximo de nenos/as (determinado para cada actividade), polo tanto as prazas cubriranse POR RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN. No caso de que quededes sen praza nalgunha das actividades nas que vos matriculastes inicialmente, comunicarásevos por teléfono para que poidades elixir outras alternativas.

Para que calquera alta ou baixa nunha actividade durante o curso teña validez, é preciso que ésta sexa comunicada na Escola por escrito antes de cada día 25 de mes, para o cal se vos facilitará un impreso “modelo” na Recepción.

Estou interesado/a en que o meu fillo/a participe nas seguintes actividades durante o curso 2009/10. Por isto AUTORIZO o seu cargo en conta en concepto de “ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR”.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO con domicilio en Carretera Bembrive 91, 36214 Vigo (Pontevedra). La finalidad del tratamiento es la gestión de datos de participantes en las actividades organizadas por la asociación. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI.